Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. MT Grondwerken: MT Grondwerken, gevestigd te Tiel onder KvK nr. 30243677.

2. Klant/Opdrachtgever: degene met wie MT Grondwerken een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: MT Grondwerken en klant/opdrachtgever samen.

 
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MT Grondwerken en haar Opdrachtgevers. Ook na de beëindiging van de overeenkomst, voor zover dat van toepassing is.

5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden

 
Artikel 3. Totstandkoming

7. Aanbiedingen en offertes van MT Grondwerken zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

8. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

9. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

10. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt MT Grondwerken zich het rechts voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

12. Als de aanbieding van MT Grondwerken niet wordt aanvaard, heeft zij het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

13. Een overeenkomst met MT Grondwerken komt tot stand op het moment dat MT Grondwerken deze schriftelijk heeft bevestigd.

14. Door mondelinge of telefonische mededelingen c.q. afspraken wordt MT Grondwerken slechts gebonden indien onmiddellijk een schriftelijke bevestiging daarvan is gevolgd.

 
Artikel 4. Prijzen

15. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door MT Grondwerken worden doorberekend aan de Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

16. De Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

17. Als er zaken door de Opdrachtgever worden aangeleverd en MT Grondwerken bereid is deze te gebruiken, mag MT Grondwerken maximaal 15% van de marktprijs van de aangeleverde zaken in rekening brengen.

 
Artikel 5. Betaling en betalingstermijnen

18. De klant moet declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum aan MT Grondwerken betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

19. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MT Grondwerken de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

20. MT Grondwerken behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 
Artikel 6. Gevolgen niet tijdig betalen

21. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MT Grondwerken gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend,

22. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MT Grondwerken.

23. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

24. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MT Grondwerken zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

25. In geval van liquidatie, faillissement of beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de klant, zijn de vorderingen van MT Grondwerken op de klant onmiddelijk opeisbaar.

26. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MT Grondwerken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MT Grondwerken te betalen.

 
Artikel 7. Recht van reclame

27. Zodra de klant in verzuim is, is MT Grondwerken gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

28. MT Grondwerken roept het rechts van reclame is door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

29. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit rechts betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan MT Grondwerken, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

30. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 
Artikel 8. Retentierecht

31. MT Grondwerken kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van MT Grondwerken heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

32. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan MT Grondwerken.

33. MT Grondwerken is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 
Artikel 9. Levertijd

34. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door MT Grondwerken bij benadering vastgesteld en zijn nimmer fataal.

35. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat MT Grondwerken er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van de aanbieding bekend zijn.

36. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van MT Grondwerken, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

37. MT Grondwerken is gerechtigd om de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren in de navolgende situaties:

a. in geval van gewijzigde omstandigheden dan die MT Grondwerken bekend waren bij de aanbieding;

b. in geval van meerwerk;

c. in geval van opschorting door MT Grondwerken;

d. in geval van onwerkbaar weer;

38. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

39. Indien en voorzover ondergrondse hindernissen (zoals stenen, steenlagen, hout etc) de uitvoering van het werk aanmerkelijk verhinderen, bemoeilijken en/of vertragen, zal MT Grondwerken overleg met de Opdrachtgever voeren. Indien het werk naar het oordeel van MT Grondwerken niet (verder) kan worden uitgevoerd of naar het oordeel van MT Grondwerken een te geringe kans op succes oplevert dan wel slechts tegen onevenredig hoge meerkosten kan worden uitgevoerd, heeft MT Grondwerken het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever heeft in dat geval jegens MT Grondwerken generlei aanspraken op vergoeding van kosten of schade, hoe genaamd ook.

 
Artikel 10. Meer- en minderwerk

40. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding of opdracht.

41. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de Opdrachtgever en MT Grondwerken over- eengekomen worden. Mondelinge afspraken binden MT Grondwerken pas nadat deze schriftelijk aan de Opdrachtgever door MT Grondwerken zijn bevestigd of zodra MT Grondwerken zonder verzet van de Opdrachtgever met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

42. MT Grondwerken is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, doch voor zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever, meerwerk uit te voeren en aan de Opdrachtgever door te berekenen, mits de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs en/of aannemingssom.

43. Bij minderwerk wordt aan de Opdrachtgever 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding van gemaakte kosten en gederfde winst, tenzij anders wordt overeengekomen.

44. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 
Artikel 11. Werkzaamheden

45. Hoewel MT Grondwerken zich inspant alle werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 
Artikel 12. Oplevering en goedkeuring

46. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. MT Grondwerken schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

47. Keurt de Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan MT Grondwerken.

48. Keurt de Opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij MT Grondwerken in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.

De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

49. De Opdrachtgever vrijwaart MT Grondwerken voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 
Artikel 13. Klachten

50. De klant dient een door MT Grondwerken geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

51. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MT Grondwerken daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Indien dit niet het geval is, dan kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen.

52. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat MT Grondwerken in staat is hierop adequaat te reageren.

 
Artikel 14. Ingrebrekestelling

53. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan MT Grondwerken.

54. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MT Grondwerken ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 
Artikel 15. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

55. De Opdrachtgever is tegenover MT Grondwerken en/of derden aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet te voren mede- gedeelde gebreken aan de zaken en/of aan de verpakking, ook indien deze schade zonder zijn schuld is ontstaan.

56. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet/niet tijdig/niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen MT Grondwerken en de Opdrachtgever gesloten afzonderlijke overeenkomst, opgelegde verplichting, voor zover in deze voorwaarden niet reeds een afwijkende regeling is opgenomen.

57. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de Opdrachtgever MT Grondwerken vrijwaren tegen aanspraken van derden, dan wel MT Grondwerken schadeloos stellen voor schade betaald of verschuldigd door derden of betaald of verschuldigd aan derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel MT Grondwerken als de Opdrachtgever die verband houden met de aard of gesteldheid.

 
Artikel 16. Aansprakelijkheid MT Grondwerken

58. MT Grondwerken is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

59. Indien MT Grondwerken aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

60. MT Grondwerken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

61. Indien MT Grondwerken aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

62. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 
Artikel 17. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

63. Als MT Grondwerken een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MT Grondwerken verschuldigd zijn.

 
Artikel 18. Uitvoering van de overeenkomst

64. MT Grondwerken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

65. MT Grondwerken heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

66. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

67. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat MT Grondwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

68. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MT Grondwerken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 
Artikel 19. Duur van de overeenkomst

69. De overeenkomst tussen MT Grondwerken en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

70. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn jaarlijks herhaald, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 
Artikel 20. Opzeggen van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

71. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 
Artikel 21. Recht op ontbinding

72. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MT Grondwerken toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

73. Is de nakoming van de verplichtingen door MT Grondwerken niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MT Grondwerken in verzuim is.

74. MT Grondwerken heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MT Grondwerken kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 
Artikel 22. Informatieverstrekking door de klant

75

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MT Grondwerken.

76. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

77. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MT Grondwerken redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 
Artikel 23. Vrijwaring

78. De klant vrijwaart MT Grondwerken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MT Grondwerken geleverde producten en/of diensten.

 
Artikel 24. Garantie

79. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MT Grondwerken enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

80. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

81. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 
Artikel 25. Vervaltermijn

82. Elk recht van de klant op schadevergoeding van MT Grondwerken vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Artikel 26. Overmacht

83. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MT Grondwerken in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MT Grondwerken kan worden toegerekend in een van de wil van MT Grondwerken onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MT Grondwerken kan worden verlangd.

84. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

85. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MT Grondwerken 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MT Grondwerken er weer aan kan voldoen.

86. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

87. MT Grondwerken is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 
Artikel 27. Wijziging van de overeenkomst

88. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 
Artikel 28. Wijziging van de algemene voorwaarden

89. MT Grondwerken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

90. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

91. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MT Grondwerken zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 
Artikel 29. Overgang van zaken

92. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MT Grondwerken.

93. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 
Artikel 30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

94. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

95. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MT Grondwerken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 
Artikel 31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

96. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

97. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MT Grondwerken is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 19 mei 2021

Wij zijn op zoek naar personeel!

Neem contact op: +31 6 171 379 02